Yayasan Bina Insan Kamil Indonesia

Pengurus Yayasan

Ketua Pembina Yayasan : Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S

Anggota : Ir. H. Marsul Hidayat

Ketua Yayasan : Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Sekretaris Yayasan : Muhammad Farid, S.Pd

Bendahara Yayasan : Mahda Chaira, STP

Ketua Pengawas Yayasan : Prof. Dr. Ir. Moch. Junus, MS

Anggota Pengawas Yayasan : H. Sucipto Abdul Djali